CHORDS: Shervin Hajipour – Baraye Chords on Piano & Ukulele

These are Baraye chords by Shervin Hajipour on Piano, Ukulele, Guitar, and Keyboard.
[Intro]
C#m/G#  G#m B/F# A6
[Verse]
C#m/G#
  Barāye tūye kūche raqsidan
    G#m
Barāye tarsidan be vaqt-e būsidan
    B/F#
Barāye khāharam khāharet khāharāmūn
    A6
Barāye ta'ghir-e maghz-hā ke pūsidan
    C#m/G#
Barāye sharmandegi, Barāye bi-pūli
    G#m
Barāye hasrat-e yek zendegi-ye ma'mūli
    B/F#
Barāye kūdak-e zobālegard o ārezūhāsh
    A6
Barāye  in eqtesād-e dastūri
    C#m/G#
Barāye    in havā-ye ālūde
    G#m
Barāye Vali-'asr o derakht-hāye farsūde
    B/F#
Barāye Pirūz o ehtemāl-e enqerāzesh
    A6
Barāye sag-hāye bi-gonāh-e mamnū'e
    C#m/G#
Barāye    gerye-hāye bi-vaqfe
    G#m
Barāye tasvir-e tekrār-e in lahze
    B/F#
Barāye    chehre-'i ke mikhande
    A6
Barāye dānesh-āmūz-hā, Barāye āyande
    C#m/G#
Barāye    in behesht-e ejbāri
    G#m
Barāye    nokhbe-hāye zendāni
    B/F#
Barāye    kūdakān-e Afghāni
    A6
Barāye in hame "barāye" gheire tekrāri
    C#m/G#
Barāye in hame sho'ār-hāye tū-khāli
    G#m
Barāye āvār-e khāne-hāye pūshāli
    B/F#
Barāye    ehsās-e ārāmesh
    A6
Barāye khorshid pas az shab-hāye tūlāni
    C#m/G#
Barāye qors-hāye a'sāb o bi-khābi
    G#m
Barāye mard,     mihan, ābādi
    B/F#
Barāye dokhtari ke ārezū dāsht pesar būd
    A6           C#m/G#  B
Barāye zan,  zendegi,   āzādi
     C#m/G#  B
Barāye āzādi
     C#m/G#  B
Barāye āzādi
     C#m/G#  B/F#
Barāye āzādi

 

Check out Musical Tips from our BLOG